ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА, МЕХАНИКА, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

 
ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА, МЕХАНИКА, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

 
Рейтинг: 3.00
(2567)
НАЧАЛО
ЗА лектора
Литература
Видео
ОФОРМЯНЕ И ЗАЩИТА НА КУРСОВИТЕ ЗАДАЧИ
ИЗПИТ
АВТОРСКИ УЧЕБНИЦИ
Таблици по съпротивление на материалите
Използване на черната дъска
Лаборатория CAD/CAM/CAE/NC
Курсове по ПРОГРАМИРАНЕ НА МАШИНИ С ЦПУ
HSM- Високоскоростна обработка върху металорежещи машини
За контактиОФОРМЯНЕ И ЗАЩИТА НА КУРСОВИТЕ ЗАДАЧИ
  Оформяне на курсовите задачи
05.05.09 21:33
Курсовите задачи се оформят чисто и без поправки ръкописно. Получените страници се подреждат както следва: 1. Титулен лист (заглавна страница), оформен в съответствие с приложения по-долу образец. В зависимост от дисциплината се пише "Съпротивление на материалите", "Техническа механика" или "Механика". Студентът се подписва върху титулния лист, с което удостоверява, че е разработил курсовата работа самостоятелно. 2. Заданието за курсова задача №1 и нейното решение, следва заданието и решението на курсова задача №2 и т.н. Курсовата работа се представя подвързана в папка без да се използват джобове.

  Защита на курсовите задачи
05.05.09 21:33
Курсовите задачи трябва да бъдат изпълнени в обема, зададен от преподавателя. Всички задачи трябва да са решени правилно и оформени съгласно изискванията. При защитата преподавателят може да задава въпроси и да поставя допълнителни задачи, свързани с тематиката на курсовата задача, които имат за цел да изяснят степента на умение на студента да решава самостоятелно задачи по съответната дисциплина.


0.0892